Dịch + sub: Bánh Bao Súp
Beta + Des: Tieumanulk
_______________________________
STAFF

Sách Đạo: Nam Kha 【 Tầm Mộng Nghiễm Bá Kịch Xã 】

Hiệp Sách: Tây Lương Bảo Bảo

Biên kịch: Bỉ Lợi Mỗ Mỗ 【 Chu Huyền Tam Thán 】

Giám chế: Na tỷ

Hậu kỳ: Vân Khinh 【 Nhiễm Âm Công Tác Thất 】

Trang trí: A Nguyệt 【 Linh Dạ Cổ Phong xã 】

PS trang trí: Duật Kính 【 Tầm Mộng Nghiễm Bá Kịch Xã 】

Nhóm tuyên truyền: Quá Tẫn Thiên Phàm 【 Đông Bang Công Tác Thất 】

Số hiệu tuyên: Hiểu Hàn Khinh 【 Tự Do Chi Dực Công Tác Thất 】

Tỏ ý cảm ơn: Sừ Hòa 【 Ma Âm Đế Quốc 】

Tiểu Bạch 【 Bích Lạc cửu thiên 】

Bạch Thứu

CAST

Văn Tuyết Ngạn: Thượng Quan Hữu

Diệp Cáo: Tiểu K【 Hữu Điểm Nhị Công Tác Thất 】

Giới thiệu chương trình: Tiểu K/ Thượng Quan Hữu

Ôn nhu: Quá Tẫn Thiên Phàm 【 Đông Bang Công Tác Thất 】

ED : 《 50 cách yêu thương em 》

Nguyên khúc: 《Train-50 Ways To Say Goodbye》

Sách Hoa: Nam Kha 【 Tầm Mộng Nghiễm Bá Kịch Xã 】

Điền từ: Tiểu Lục Lục 【RCVO Việt Ngữ Phối Âm Tổ 】

Phiên Xướng: Khúc Hi

Hậu kỳ: Hồ Điệp 【 Bích Lạc Cửu Thiên Nghiễm Bá Kịch Xã 】

Giám chế: Na tỷ

Trang trí: A Nguyệt 【 Linh Dạ Cổ Phong xã 】

PS trang trí: Duật Kính 【 Tầm Mộng Nghiễm Bá Kịch Xã 】

Bầy tuyên: Quá Tẫn Thiên Phàm 【 Đông Bang Công Tác Thất 】

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/giai-tri/