Sản xuất thông minh giúp cải thiện năng suất và năng lực cạnh tranh