Sản xuất giống lúa CNC11 ngắn ngày năng suất chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương