Đây là một trại chăn nuôi gà tại Lâm Đồng, nơi đây là những hộ nông dân nghèo chưa có tiền để mở rộng mô hình chăn nuôi, nên họ phải nuôi nhốt trong môi trường chật hẹp, và cho ăn thêm những thức ăn địa phương sẵn có.
This is a chicken farm in Lam Dong, where farmers are poor and have no money to expand their livestock models, so they have to be kept in confined spaces and fed local food. available.

Nguồn: https://tncpartner.com/

Xem thêm bài viết: https://tncpartner.com/category/giai-tri/