Tóm tắt truyện Tổng chủ tịch cũng như người thương hung dữ Cô quét dọn phòng viện trưởng thì...